Chung kết Indonesia Open 2024 | BLV Người Lông | 9.6.24